RCS Consultancy voorwaarden
Print deze pagina
Site toevoegen aan favorieten
Vorige

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen RCS Consultancy enerzijds en de opdrachtgever anderzijds.
2. De aanbieding vindt plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover RCS Consultancy en de opdrachtgever dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien ook de opdrachtgever verwijst naar zijn algemene voorwaarden, zijn desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij RCS Consultancy uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de toepassing van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2. De aanbieding en de overeenkomst
1. Onze aanbieding is vrijblijvend. RCS Consultancy kan te allen tijde een aanbieding herroepen of wijzigen.
2. De overeenkomst wordt geacht tot stand te komen, op het moment dat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging ondertekend voor akkoord teruggestuurd heeft naar RCS Consultancy.
3. De overeenkomst vervalt van rechtswege, indien ten aanzien van de opdrachtgever het faillissement of een surséance van betaling is uitgesproken.
4. De opdrachtgever verplicht zich ertoe, RCS Consultancy voor de uitvoering van haar opleiding- en advieswerkzaamheden alle vereiste informatie ter beschikking te stellen en wel, naar beste weten en kunnen.
5. RCS Consultancy verplicht zich ertoe, haar opleiding- en advieswerkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
6. Voor zover nodig, is de opdrachtgever verplicht er voor te zorgen dat de werknemers van RCS Consultancy de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste toegang tot terreinen en gebouwen wordt verleend en dat alle daartoe benodigde formaliteiten zijn vervuld. Daarnaast draagt de opdrachtgever er te allen tijde zorg voor dat veiligheidsbepalingen van de op de werkzaamheden en de arbeidsomstandigheden betrekking hebbende wetten en/of regelingen volledig in acht worden genomen.
7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RCS Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan RCS Consultancy de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 3. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in de overeengekomen valuta door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van RCS Consultancy en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens RCS Consultancy onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. De opdrachtgever is niet bevoegd zich bij betaling op korting of verrekening te beroepen.

Artikel 4. Wijzigingen van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen of aanvullen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. RCS Consultancy zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal RCS Consultancy de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal RCS Consultancy daarbij aangeven in hoeverre dat wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5. Prijzen
1. RCS Consultancy is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst de alsdan geldende tarieven in rekening te brengen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt reistijd in rekening gebracht.
3. De door RCS Consultancy genoemde prijzen in aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
4. Iedere vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden die niet voor rekening van RCS Consultancy komen en/of redelijkerwijze niet door RCS Consultancy konden worden voorzien, komt voor rekening van de opdrachtgever.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komt overwerk, met inbegrip van avond-, nacht-, zaterdag- en zondagwerk alsmede werk op een algemeen erkende feestdag, geheel voor rekening van de opdrachtgever, tegen de daarvoor toepasselijke tarieven.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever RCS Consultancy derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. Er wordt RCS Consultancy een op branche-gebruik gebaseerde redelijke termijn gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen. RCS Consultancy is in dergelijk geval niet schadeplichtig.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden behoudt RCS Consultancy zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door RCS Consultancy verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van RCS Consultancy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. RCS Consultancy behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Indien RCS Consultancy aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van RCS Consultancy, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van RCS Consultancy beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RCS Consultancy of haar ondergeschikten.
5. RCS Consultancy is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RCS Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij RCS Consultancy en ziekte van de consultant worden daaronder begrepen.
2. RCS Consultancy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RCS Consultancy haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van RCS Consultancy opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RCS Consultancy niet mogelijk is, langer duurt dan 1 maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien RCS Consultancy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden van RCS Consultancy, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden per aangetekende brief of per telefax te worden gemeld aan RCS Consultancy. Na verloop van deze termijn vervalt ieder recht op bijvoorbeeld schadevergoeding en/of herstel van de onregelmatigheden.
2. Indien een klacht gegrond is, zal RCS Consultancy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal RCS Consultancy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
4. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van verstrekte opdrachten bestaan.

Artikel 11. Overdracht
De opdrachtgever zal geen rechten, voortvloeiende uit de overeenkomst, overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RCS Consultancy.

Artikel 12. Geheimhouding.
RCS Consultancy verplicht zich ertoe alle informatie en gegevens van de opdrachtgever geheim te houden jegens derden. RCS Consultancy zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever zonder schriftelijke instemming van RCS Consultancy, aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak en werkwijze.

Artikel 13. Proceskosten
De opdrachtgever is verplicht alle door RCS Consultancy in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten, ook voor zover deze kosten het door de rechter terzake toegewezen bedrag overtreffen.

Artikel 14. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
• Over de eerste € 3000,- 15%
• Over het meerdere tot € 5.900,- 10%
• Over het meerdere tot € 14.750,- 8%
• Over het meerdere tot € 59.000,- 5%
• Over het meerdere 3%
2. Indien RCS Consultancy aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van RCS Consultancy op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
* Na het sluiten van de overeenkomst aan RCS Consultancy ter kennis gekomen omstandigheden geven RCS Consultancy goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
* Indien RCS Consultancy de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is RCS Consultancy bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van RCS Consultancy om schadevergoeding te vorderen.
3. In het geval van beëindiging van de overeenkomst, zullen tenminste de reeds door RCS Consultancy verrichte prestaties door de opdrachgever worden vergoed. Deze bepaling laat alle overige rechten van RCS Consultancy onverlet.

Artikel 16. Geschillen.
1. Elke overeenkomst, gesloten tussen RCS Consultancy VOF en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Elke overeenkomst gesloten tussen RCS Consultancy bvba en de opdrachtgever is onderworpen aan het Belgische recht.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen worden berecht door de voor de plaats van onze vestiging bevoegde rechter.


 
 

Copyright © RCS-Consultancy - Postbaan 30 2910 Essen België - Algemene voorwaarden.